Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Mølleskolens værdigrundlag

MØLLESKOLEN – MANGFOLDIGHED SKABER MULIGHEDER

Mølleskolens værdier afspejler sig i skolens hverdag og i samtlige aktiviteter. I et ligeværdigt og trygt miljø møder alle udfordringer, der fremmer nysgerrighed, læring og udvikling. Alle bidrager aktivt til fællesskabet, som blomstrer og trives ved, at meninger brydes, og forskelligheder respekteres. Børn og unge styrkes i troen på eget værd, så de kan tage medansvar for egen udvikling og læring.

 

VÆRDIGRUNDLAGET UNDERSTØTTES AF FØLGENDE:

Mølleskolens vision:
Alle børn skal være i trivsel, fagligt og socialt. De er motiverede, nysgerrige, indgår i fællesskaber og har lysten til at lære og være medskabere af et bæredygtigt samfund.

Et trygt og overskueligt skolemiljø:
Tryghed, nærhed og overskuelighed er nøgleord for mange børns trivsel.  Vi har derfor delt skolen op i afdelinger, så vi kan have ”den lille skole i den store skole”.  Konkret betyder det, at hver afdeling fysisk ligger for sig. Personalet er som udgangspunkt kun tilknyttet en enkelt afdeling, og hver afdeling har sin egen pædagogiske leder.

Systemteori:
Mølleskolen arbejder ud fra en systemteoretisk forståelsesramme. Alle - elever såvel som lærere og pædagoger - indgår i en social sammenhæng, hvor den enkelte påvirker helheden og selv bliver påvirket af helheden.

Hvis vi vil ændre en adfærd, skal vi ændre på mønstre og strukturer i gruppen. Sådan kan samværsformen og således adfærden ændres. Dette giver en gunstig indvirkning på læringsmiljøet og øger motivationen og trivslen.

Vi arbejder for at alle børn skal være en del af et fællesskab og forblive i det nære fællesskab, så vidt det er muligt.

Den anerkendende tilgang:
Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang til barnet, hvor vi tager udgangspunkt i barnets situation, og arbejder videre ud fra de resurser, barnet besidder.

Vores indstilling, tillid og positive forventninger til barnet har en meget vigtig effekt på barnets indlæring og personlige udvikling.

De forventninger, vi møder andre med, er med til at gøre dem til det, de er. Vores positive forventninger til børnenes indsats får det bedste frem i dem. Ved at have fokus på børnenes styrkesider og give dem konstruktiv ros og anerkendelse får de styrket deres selvværd og større motivation til at søge nye udfordringer.

Et højt fagligt undervisningsmiljø
På Mølleskolen tilstræber vi en målrettet undervisning med et fagligt højt niveau. Vi har en stab af fagligt dygtige og engagerede lærere og pædagoger, der stiller krav til deres elever om at møde velforberedt og deltage aktivt i undervisningen. Undervisningen foregår så:

  • Alle elever bliver udfordret på det faglige niveau, hvor de befinder sig.
  • Det skal være sjovt og udfordrende at blive bedre.
  • Bevægelse er en del af undervisningen, da nyere forskning viser, at bevægelse fremmer indlæringen.

Vi har interaktive tavler i alle klasser og uddannede IT-vejledere samt vejledere i brugen af skolens digitale værksted – vores FabLab. Vi har ligeledes uddannede faglige vejledere i dansk, matematik, naturfag, engelsk, musik, og håndværk og design. I forhold til trivsel har vi vejledere i AKT, DSA, NUSSA, LP og SSP.
Lærerne er organiseret i årgangsteams, hvor man inspirerer hinanden gennem videndeling, og hvor man fagvis udarbejder fælles årsplaner.
På skolen anvender vi resultaterne af de Nationale Tests til at arbejde målrettet med den enkelte elevs faglige udvikling. Vi arbejder på samme vis med den årlige nationale trivselsmåling.

Et stærkt fritidstilbud
SFO og Skoleklub har et tæt samarbejde i hverdagen for at skabe helhed, kontinuitet og tryghed i børnenes fritidsliv fra 0.-6. årgang.
Børnene går i SFO fra 0. – 3. årgang, og i overgangen fra SFO til skoleklub 4.-6. årgang er vi meget opmærksomme på at sikre kontinuiteten for det enkelte barn.


Sprogbrug/historiefortælling:
Måden vi taler med hinanden og omtaler hinanden på, er af stor betydning. Vi er meget bevidste om vores sprogbrug på skolen. Et barns trivsel er direkte afhængig af, om den historie, der bliver fortalt om barnet, er positiv eller negativ.

Fællesskab og socialt engagement:
Læreren og pædagogen skal medvirke til at skabe et fællesskab blandt forældrene på klassemøder. Det er vigtig med sociale arrangementer i klassen for at styrke fællesskabet, og forældrenes opbakning til sådanne arrangementer har stor betydning for trivsel i klassen. 

Forældrerollen:
Forældrenes rolle er at hjælpe, støtte og opmuntre børnene i deres skolehverdag.

Derfor er helheden i klassen vigtig. Det er vigtigt at forældre støtter op om og omtaler alle børn, forældre og skolen positivt. Uoverensstemmelser holdes på voksenplan. Et barns identitet og selvværd bygges op om, hvad andre siger om det.

Det er altafgørende for en positiv udvikling hos den enkelte, at der fokuseres på resurser frem for problemer. Forældre kan bidrage ved at opfordre til leg på kryds og tværs af køn, alder og grupperinger.

Konflikter er en naturlig del af livet, der hjælper os til at udvikle os. Vi skal hjælpe børnene til at overvinde og løse konflikter, så de kan komme videre. En given situation vil opfattes forskelligt af forskellige børn, og alle børns udsagn skal respekteres. Således kan vi forstå intentionerne bag deres handlinger og bidrage til konfliktløsning.

Forældre har et ansvar for at drage omsorg og udvise forståelse over for hinanden og hinandens børn.

Mølleskolen- et godt sted at være for at lære!